تصمیم آمریکا برای ایجاد نیروی هوافضا در ژاپن با هدف تقابل با چین


تهران- ایرنا – یک مقام ارشد هوافضای آمریکا در توکیو اعلام کرد: این کشور با توجه به اهمیت همکاری دوجانبه در حوزه هوافضا درحالی که چین ظرفیت هایش را به سرعت افزایش می دهد، ایجاد واحدی در این مورد در ژاپن را مورد بررسی قرار داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85239231/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%A7