تلاش برای حفظ فاصله با روسیه و کره شمالی/ پکن به دنبال جنگ سرد نیست


تهران-ایرنا- چین بعد از بهبودی نسبی روابط با آمریکا، ژاپن و کره جنوبی، برای اینکه جنگ سردی صورت نگیرد یا تنشی به وجود نیاید، فاصله خود را با روسیه و کره شمالی حفظ کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85332832/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%AF