تنش‌های چین و غرب چه اثری بر بازارهای جهانی خواهد داشت؟


تهران- ایرنا- خبرگزاری رویترز در گزارشی تحلیلی به سیاست‌های اقتصادی و مالی خصومت آمیز دولت‌های غربی و در راس آنها آمریکا در مقابل اقتصاد چین و اثرات آن بر بنگاه‌ها و بازارهای جهانی و چشم انداز این سیاست پرداخت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85245698/%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA