توافق نامه ای برای گسترش زنجیره تامین معروف به “هند-اقیانوس آرام” اجرا شد.


تهران – ایرنا – توافقنامه «هند-اقیانوس آرام» تاب آوری زنجیره تأمین با مشارکت آمریکا، ژاپن و سایر اقتصادهای منطقه هند و اقیانوسیه اجرایی شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85396996/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87