تولید فرآورده‌های خونی سازگار با همه گروه‌های خونی در دستور کار ژاپن
تهران – ایرنا – وزارت دفاع ژاپن قرار است فرآورده‌های خونی کاملی را تولید و ذخیره کند که می‌توانند بدون در نظر گرفتن گروه خونی به سربازان مجروح نیروی دفاع از خود تزریق شوند. این فرآورده‌های خونی همچنین حاوی پلاکت هستند که به جلوگیری از خونریزی کمک می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85384225/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1