جلوگیری از افزایش نفوذ چین؛ موضوع نشست سه جانبه کره جنوبی، ژاپن و آمریکا


تهران-ایرنا- مقامات ارشد آمریکا، ژاپن و کره جنوبی به زودی نشستی با موضوع جلوگیری از نفوذ روزافزون چین در جهان و کنترل موشک های هسته ای کره شمالی برگزار می کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85431680/%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86