حفاظت از موسسات مالی چین به نیروهای مسلح مردمی سپرده شده است


تهران – ایرنا – بانک صنعتی و بازرگانی چین، شعبه استان چینگهای، با ایجاد دپارتمان نیروهای مسلح مردمی در شینینگ، استان چینگهای در شمال غربی چین، اولین شعبه نیروهای مسلح مردمی برای حفاظت از موسسات مالی در این کشور شد. .

منبع: https://www.irna.ir/news/85457855/%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF