درخواست طالبان از ژاپن برای کمک به بهبود نظام آموزشی افغانستان
تهران – ایرنا- در دیدار سفیر ژاپن در کابل با سرپرست وزارت تحصیلات عالی افغانستان، دو طرف بر همکاری دو جانبه برای تقویت نظام آموزشی این کشور تاکید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85378442/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86