دوبی میزبان گردهمایی مخالفان مالزی برای سرنگونی انور ابراهیم


تهران- ایرنا- سران و اعضای احزاب مخالف مالزی به تازگی در دوبی گردهم آمدند تا یک توطئه را برای سرنگونی انور ابراهیم نخست وزیر این کشور طراحی کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85356887/%D8%AF%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85