دومین ماهواره جاسوسی نظامی کره جنوبی در مدار زمین قرار گرفت


تهران – ایرنا – دومین ماهواره جاسوسی نظامی کره جنوبی پس از پرتاب از یک مرکز فضایی آمریکا موفق شد وارد مدار زمین شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85438242/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA