دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا با چه برنامه ای به چین سفر می کند؟


تهران-ایرنا- رسانه های غربی و چینی در خصوص دیدار آتی نماینده عالی اتحادیه اروپا با مقامات چینی در مورد روابط راهبردی بین دو طرف، مساله تایوان، همکاری نظامی نزدیک روسیه و کره شمالی و مساله فلسطین و اسرائیل تبادل نظر می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85254967/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF