رئیس جدید تایوان دوران خوشی خواهد داشت؟


تهران- ایرنا- به عقیده تحلیلگران ویلیام لای چینگ-ته رئیس جدید دولت تایوان که بدون کسب اکثریت آرا توانست در انتخابات پیروز شود، دوران خوشی را برای دوره جدید به علت درگیری با چین و اختلاف نظر داخلی نخواهد داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85353444/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA