رئیس جمهور چین دستیابی به صلح جهانی را وظیفه واشنگتن و پکن دانست


تهران – ایرنا – رئیس جمهور چین در دیدار با وزیر امور خارجه آمریکا بر مسئولیت های مهمی که بر دوش دو کشور برای حفظ صلح جهانی است تاکید کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85457485/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D9%88-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA