رسانه روسی: ایران و کامبوج در صدر فهرست پردرآمدترین تعطیلات هستند


خبرگزاری مسکو-ایرنا-ریاناووستی در گزارشی نوشت: ایران و کامبوج در صدر فهرست کشورهای دارای مرخصی با حقوق زیاد در جهان قرار دارند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85462276/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82