رسانه های چینی مدعی نقض سیستماتیک قلمرو دریایی چین توسط فیلیپین هستند


تهران- ایرنا- روزنامه چینی «گلوبال تایمز» مدعی شد هفته گذشته تعدادی از شناورهای ماهیگیری فیلیپینی به صورت سازماندهی شده، تحریک آمیز و غیرقانونی وارد آب های این کشور در دریای چین جنوبی شدند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85398210/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%82%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7