رسانه چینی: اروپا غلام حلقه به گوش آمریکا نباشد
تهران-ایرنا- یک رسانه چینی با بیان اینکه اطاعت و فرمان‌پذیری اروپا از آمریکا به نفع کشورهای این قاره نیست تاکید کرد که ایجاد روابط صلح‌آمیز و مشترک با روسیه، منافع کشورهای اروپایی را تضمین می‌کند.  


منبع: https://www.irna.ir/news/85384257/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF