رهاسازی پساب فوکوشیما؛ اولین گفتگو بین کارشناسان چینی و ژاپنی برگزار شد


تهران – ایرنا – وزارت امور خارجه ژاپن از برگزاری اولین دور مذاکرات کارشناسان چینی و ژاپنی در خصوص رهاسازی فاضلاب نیروگاه آسیب دیده فوکوشیما به آبهای آزاد خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85431423/%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1