رهبران اروپایی درباره حمایت از صنایع سبز به توافق رسیدند


تهران- ایرنا- رهبران اتحادیه اروپا در راستای مقابله با سیاست‌های اقتصادی چین و آمریکا، با حمایت «هدفمند، موقت و متناسب» از صنایع سبز اروپا موافقت کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85025679/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF