روایتی از یک خبرI کمبود نظامیان، چالش طلوع دوباره ارتش در سرزمین آفتاب تابان


تهران- ایرنا- ژاپن پس از ۷۵ سال می‌کوشد با تغییر راهبرد امنیت ملی خود و حرکت به سوی تقویت و نوسازی نیروی نظامی، به تهدیدهایی که در شمال شرق آسیا علیه خود می‌بیند پاسخ دهد اما مسیر پیش روی توکیو با چالش‌های فراوانی از جمله کاهش جمعیت همراه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85342262/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1I-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86