روسیه به گسترش همکاری نظامی بین ایالات متحده و ژاپن اعتراض کرد


تهران- ایرنا- روسیه روز جمعه به ژاپن هشدار داد که گسترش روابط نظامی واشنگتن و توکیو را یک تهدید می داند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85442280/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%B1%D8%AF