زنگ خطر نیروگاه هسته‌ای تسوروگا در مرکز ژاپن به صدا درآمد
تهران- ایرنا- بروز نقص فنی در دریچه راکتور شماره یک نیروگاه اتمی تسوروگا در استان فوکویی ژاپن باعث ایجاد جرقه و برخاستن دود از این دریچه تهویه شده و زنگ خطر سیستم تهویه مطبوع این راکتور اتمی را به کار انداخته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85380766/%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF