سئول کره شمالی را به استفاده از هوش مصنوعی برای حمله سایبری متهم کرد


تهران- ایرنا – آژانس اطلاعات دولتی کره جنوبی می‌گوید نشانه‌هایی را شناسایی کرده که نشان می‌دهد کره شمالی سعی دارد یک نوع از هوش مصنوعی را در حملات سایبری خود به کار بگیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85364071/%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85