سال ۲۰۲۳: ضرب‌آهنگ آرام تولید در آسیا و بهبود اقتصادی ناچیز چین


تهران- ایرنا- همزمان با گزارش‌ها از وضعیت نه چندان مطلوب اقتصادی چین، ضرب‌آهنگ تولید و فعالیت کارخانه‌ها در اقتصادهای مهم آسیا نیز در سال ۲۰۲۳ آرام گزارش شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85341171/%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3-%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%A7%DA%86%DB%8C%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D9%86