سایه تهدید تغییرات اقلیمی بر آسیا-اقیانوسیه


تهران- ایرنا- اگرچه به نظر می رسد مسائل امنیتی منطقه ای از مشکلات تغییرات آب و هوایی به دور باشد، اما پدیده گرم شدن زمین می تواند معضلات فراوانی را برای این منطقه به دنبال داشته باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84991180/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87