سفیر چین نسبت به تعلیق کمک های مالی سازمان ملل به فلسطین هشدار داد


نیویورک – ایرنا – سفیر چین در سازمان ملل پس از تعلیق کمک های مالی به آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) در شرایطی که اسرائیل 12 کارمند خود را به مشارکت در حملات اکتبر تل آویو متهم کرد. 7، 2023. او نسبت به قطع کمک های مالی سازمان ملل به فلسطین هشدار داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85395722/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86