شورای امنیت عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل را در ماه جاری بررسی خواهد کرد


نیویورک – ایرنا – رئیس دوره ای شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد: شورای امنیت سازمان ملل تصمیم گرفت کمیته این نهاد مربوط به پذیرش اعضای جدید در سازمان ملل در ماه جاری (آوریل) جلسه ای را برای بررسی درخواست فلسطین برای پذیرش تشکیل دهد. اعضای جدید سازمان ملل به سازمان ملل بپیوندید عنوان شغلی کامل یک عضو را بررسی کنید.

منبع: https://www.irna.ir/news/85439330/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C