شی جین پینگ برای گسترش همکاری ها وارد پاریس/چین و فرانسه شد


تهران – ایرنا – رئیس جمهور چین امروز (یکشنبه) در چارچوب سفر رسمی به فرانسه وارد پاریس شد و در سخنانی کتبی درباره روابط دو کشور بر عزم پکن و پاریس برای گسترش همکاری ها تاکید کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85466924/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7