ضرورت تلاش برای ارتقای رفاه منطقه آسیا-پاسیفیک با مکانیسم‌های چندجانبه


تهران- ایرنا- نمایندگان تجاری چین و آمریکا در نشست همکاری های اقتصادی آسیا و پاسفیک ۲۰۲۳ خواستار تلاش های مشترک جهت ارتقای سطح رفاه این منطقه از طریق مکانیسم چند جانبه شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85141762/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C