غیرمسلمانان اندونزی به تظاهرات حمایت از فلسطین پیوستند


تهران – ایرنا -شهروندان غیرمسلمان اندونزی هم همراه با مسلمانان این کشور خواستار پایان دادن به خشونت در غزه شده و در تظاهرات حمایت از فلسطین حضور یافتند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85326848/%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF