فاز اول نخستین میدان گازی چین به بهره‌برداری رسید


تهران-ایرنا-، فاز اول میدان گاز ۱۹-۶ در مرکز دریای بوهای در شرق چین به عنوان نخستین میدان گازی این کشور با ظرفیت ۱۰۰ میلیارد متر مکعب، به بهره برداری رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85291866/%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF