فرماندار توکیو و شهردار تایپه در زمینه حکمرانی شهری همکاری می‌کنند


تهران – ایرنا – فرماندار توکیو و شهردار تایپه ضمن گفت‌وگو درباره موضوعاتی مانند پیشگیری از بلایا و تغییرات اقلیمی، توافق کردند در خصوص حکمرانی شهری همکاری کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85380347/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF