فیلیپین حضور نظامی در نزدیکی دریای جنوبی چین را افزایش می‌دهد
تهران- ایرنا- فیلیپین در بحبوحه بالا گرفتن تنش‌ها در دریای جنوبی چین، حضور نظامی خود را در جزایر واقع در شرق این آبراهه افزایش می‌دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85378860/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF