فیلیپین و چین یکدیگر را درباره سانحه دریایی متهم کردند


تهران – ایرنا – فیلیپین و چین امروز (یکشنبه) درباره درگیری کشتی‌های خود در نزدیکی صخره مرجانی مورد مناقشه در دریای چین جنوبی یکدیگر را متهم کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85318101/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DB%8C%DA%A9%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF