قطر

مسابقه خواب در کره جنوبی برگزار شد

(KCNA) “” ‡ØŒ Ù…Ø±Ø » Ùˆ خانوا د٠´Ù†Ø¨Ù‡ اعÙ″ § Ù… Ú©Ø ±ØØ.

… ÙˆØ ±ÛŒ ا بران ª Ø§ÛŒØ +±Ø§Ù† ″Ø §Ùˆ عدا ٔت دارند.

این … اا دون دو٠‡ Ùˆ دوست زدیک … ‡ … ªÙˆØ³Ø¹ÙÙ §ÛŒ Ú©Ù…Ú© بزرگی کرد.

کیم Ùˆ مر … ‚ Ø × Ø´ªÛŒØ§ و سپس Ú© نند.

… و³Û° ات ØØØد ÙllŒØ² سی … …ام یع شهادت Ù†Ø §ÛŒÙ شد.

M Ù† ام ور … † ان Ø Ù Ø§Ø¸Øª تعدادی از ما٠ظین ÙÙ …Ù‡ ب ا٫گر مهور Ø ¨ÙˆØ¯Ù†Ø¯.

منبع: https://www.irna.ir/news/85484436/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87