قطعنامه پیشنهادی آمریکا و ژاپن برای جلوگیری از استقرار سلاح های هسته ای در فضا


نیویورک – ایرنا – آمریکا و ژاپن با ارائه قطعنامه ای به شورای امنیت سازمان ملل خواستار جلوگیری از استقرار سلاح های هسته ای در فضا شدند. تصمیمی که به نظر می رسد فقط روسیه را هدف گرفته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85422278/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C