قطع گسترده برق در استرالیا به دنبال طوفان
تهران- ایرنا- بروز اختلال در شبکه توزیع برق برخی مناطق در استرالیا به علت طوفان به قطع دسترسی صدها هزار نفر به برق منجر شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85385397/%D9%82%D8%B7%D8%B9-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86