لغو عضویت ۹ نظامی از پارلمان ملی چین


تهران– ایرنا– پارلمان ملی چین به‌طور ناگهانی و بدون توضیح، عضویت ۹ شخصیت نظامی را از پارلمان ملی لغو کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85337397/%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%DB%B9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86