مالزی سیاست تحریم فعالیت شرکت های ثبت شده در اسرائیل را حفظ می کند


تهران – ایرنا – نخست وزیر مالزی اعلام کرد که کشورش به مواضع قبلی خود مبنی بر عدم اجازه فعالیت شرکت های ثبت شده در اسرائیل پایبند است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85469419/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF