مخالفت پکن با تحریم های آمریکا علیه شرکت های چینی به بهانه حمایت از روسیه


تهران- ایرنا- چین با تحریم های اعلام شده از سوی آمریکا علیه شرکت های چینی به دلیل آنچه واشنگتن حمایت روسیه در جنگ اوکراین توصیف می کند، به شدت مخالف است و اعلام کرد که از حقوق شرکت های خود محافظت خواهد کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85398497/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA