مقامات ارشد حزب کمونیست چین و کره شمالی بر توسعه پایدار روابط تاکید کردند


تهران – ایرنا – خبرگزاری رسمی کره شمالی روز شنبه گزارش داد که رهبر ارشد حزب کمونیست چین در دیدار با هیئت بلندپایه حزب کمونیست کره شمالی بر توسعه روابط پایدار بین پکن و پیونگ یانگ تاکید کرد. با وجود تغییر در شرایط بین المللی.

منبع: https://www.irna.ir/news/85425081/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7