مقام ارشد اتحادیه اروپا در راه پکن؛ نگاه غرب به قدرت اژدهای زرد


تهران- ایرنا – وزارت امور خارجه چین اعلام کرد «شارل میشل» رئیس شورای اتحادیه اروپا به دعوت «شی جینپینگ» رئیس جمهوری چین روز اول دسامبر(۱۰ آذر) به چین سفر خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84956297/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DA%98%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%D8%AF