مقام چینی: روابط پکن و اروپا نباید به سرنوشت جنگ اوکراین گره بخورد


تهران- ایرنا – فو کونگ رئیس دفتر نمایندگی چین در اتحادیه اروپا در مصاحبه اخیرش با رسانه های چینی گفت روابط چین و اتحادیه اروپا نباید با مسئله جنگ اوکراین گره بخورد و روابط پکن-بروکسل نباید قربانی هزینه توسعه روابط اروپا با آمریکا شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85090776/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%87