نامزدهای بازنده انتخابات ریاست جمهوری اندونزی خواستار تحقیقات شدند
تهران- ایرنا- نامزدهای بازنده انتخابات ریاست جمهوری اندونزی خواستار تحقیقات در مورد اتفاق‌های قبل از انتخابات شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85393027/%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA