نماینده ویژه چین در امور اوراسیا با معاون وزیر خارجه روسیه دیدار کرد


تهران – ایرنا – نماینده ویژه چین در امور اوراسیا که برای آغاز دور دوم «دیپلماسی شاتل» در خصوص جنگ اوکراین به مسکو سفر کرده بود، با معاون وزیر امور خارجه روسیه دیدار کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85406989/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1