هشدار چین به فیلیپین/مانیل دست از رفتارهای تجاوزکارانه بر دارد.


تهران- ایرنا-سخنگوی پلیس دریایی چین در واکنش به ورود غیر مجاز کشتی های پلیس فیلیپین گفت: پکن از مانیل می خواهدبی درنگ دست از رفتارهای تجاوزکارانه به حقوق چین بر دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85286618/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF