واردات گاز ژاپن از آمریکا و استرالیا افزایش خواهد یافت


تهران – ایرنا – در پی فشار کشورهای غربی بر مقامات ژاپنی برای کاهش وابستگی به روسیه در حوزه انرژی، توکیو تصمیم گرفت کسری واردات خود از آمریکا و استرالیا را جبران کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85416617/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF