ویتنام به دنبال ساخت کارخانه تراشه


تهران- ایرنا – ویتنام به رغم هشدار آمریکا درباره هزینه های گزاف، در پی سرمایه گذاری و احتمال ساخت کارخانه تراشه داخلی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85276164/%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%87