پارلمان ژاپن قانون افزایش ائتلاف سرمایه های دفاعی را تصویب کرد


تهران- ایرنا – پارلمان ژاپن قانونی برای افزایش ائتلاف های سرمایه گذاری برای پوشش بخشی از افزایش ضروری هزینه های دفاعی جهت حفاظت از کشور در برابر تهدیدهای امنیتی از سوی همسایگانش را تصویب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85142846/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF