پکن: کشورها نباید قدرت خود را در دریای چین جنوبی نشان دهند


تهران- ایرنا- چین هشدار داد دریای چین جنوبی نباید به محلی برای قدرت نمایی کشورها در حین میزبانی از مقامات نیروی دریایی کشورهای مختلف از جمله کشورهای غربی تبدیل شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85452820/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF