چرا فیلیپین، تایوان را به دقت زیر نظر دارد؟
تهران – ایرنا – فیلیپین سال‌ها است که با چین بر سر دریای چین جنوبی مناقشه دارد، اما به نظر می‌رسد این کشور جنوب شرقی آسیا در حال آماده شدن برای عرصه منازعه احتمالی دیگری یعنی تایوان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85384405/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%82%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF